2010

Καταχρηστικοί όροι που περιέχονται στα τραπεζικά προϊόντα

18/01/2010
Ευρωβουλευτής Ν.Δ., κ. Κωνσταντίνος Πουπάκης
Θέμα: Καταχρηστικοί όροι που περιέχονται στα τραπεζικά προϊόντα
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Τον Σεπτέμβριο του 2009, η Επίτροπος για θέματα καταναλωτών, κα Meglena Kuneva κατά την ομιλία της στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έκθεσης της ΕΕ σχετικά με τις λιανικές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δήλωσε ότι οι τραπεζίτες λιανικής δεν προσφέρουν την αναμενόμενη βοήθεια στους καταναλωτές. Επιπλέον, ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που μαρτυρούν ότι οι βασικές αρχές του καταναλωτή παραβιάζονται με προβλήματα από τη σύνθετη τιμολόγηση έως τις κρυφές επιβαρύνσεις και πληροφορίες που είναι ασαφείς και ατελείς.  Τον Απρίλιο του 2009, το Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την προσφυγή ελληνικών τραπεζών κατά της υπουργικής απόφασης για την απαγόρευση αναγραφής γενικών όρων συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις σε συμβάσεις στεγαστικών δανείων κυμαινόμενου επιτοκίου, χορήγησης πιστωτικών καρτών και λογαριασμού κατάθεσης.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι παρά τις σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς των κρατών μελών, στα τραπεζικά προϊόντα περιέχονται ακόμα καταχρηστικοί όροι και ασάφειες που διαφέρουν ανά κράτος –μέλος, καθιστώντας ακόμα δυσχερέστερη τη θέση των καταναλωτών. 

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται η ΕΕ να λάβει μέτρα και ποιά για την ενδυνάμωση των υφιστάμενων οδηγιών και ελεγκτικών μηχανισμών στα κράτη μέλη με στόχο την προστασία και ενημέρωση των καταναλωτών σε σχέση με τα τραπεζικά προϊόντα;

2. Εν μέσω οικονομικής κρίσης, υπάρχει πρόβλεψη για συνεργασία της ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την από κοινού χάραξη σχεδίου δράσης για να αντιμετωπιστεί η αδιαφάνεια και οι καταχρηστικοί όροι στα τραπεζικά προϊόντα;

3. Προβλέπονται από την ΕΕ ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών από ανεξάρτητους θεσμούς για μια υπεύθυνη καταναλωτική κουλτούρα τόσο σε θέματα δανεισμού όσο και σε θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης (διαχείριση ταμειακών ροών, αποταμίευση και επενδύσεις);