2009

Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

07/10/2009
Ευρωβουλευτής ΣΥ.ΡΙΖ.Α., κ. Νικόλαος Χουντής
Θέμα: Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Έχει παρατηρηθεί από παράπονα καταναλωτών τραπεζικών υπηρεσιών, ότι τραπεζικές επιχειρήσεις επιβάλλουν προμήθειες για μεταφορά χρημάτων, ακόμα και για μικρά ποσά, τόσο από μια τράπεζα σε άλλη εντός της Ελλάδας, όσο και στις συναλλαγές προς και από άλλες τράπεζες της ευρωζώνης.

Μπορεί η Επιτροπή να παράσχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις τραπεζικές χρεώσεις στα κράτη μέλη της ευρωζώνης;

Με ποιο τρόπο η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να παρέμβουν στην κατεύθυνση μείωσης τέτοιων χρεώσεων με βάση την οδηγία 2005/29/ΕΚ(1) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές;


Απάντηση της κ. Meglena Kuneva, εξ ονόματος της Επιτροπής

Οι υπηρεσίες πληρωμών διέπονται κυρίως από την οδηγία περί υπηρεσιών πληρωμών 2007/64/ΕΚ(1) της 13ης Νοεμβρίου 2009, που θα έπρεπε να τεθεί σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έως την 1η Νοεμβρίου 2009. Ο τίτλος III της εν λόγω οδηγίας ρυθμίζει τις απαιτήσεις ενημέρωσης που διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών και, ειδικότερα, το άρθρο 42 παράγραφος 3 ορίζει ότι πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται, τα επιτόκια και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ωστόσο, το ποσό αυτών των χρεώσεων δεν καθορίζεται από την εν λόγω οδηγία, εκτός από την περίπτωση που ο πελάτης κλείσει τον λογαριασμό. Το ποσό των χρεώσεων για τις πράξεις πληρωμής συνήθως επαφίεται στην εμπορική ελευθερία των παραγόντων της αγοράς και στον ανταγωνισμό. Ωστόσο, ο κανονισμός αριθ. 2560/2001(2) σχετικά με τις διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ καθορίζει ότι οι χρεώσεις για διασυνοριακές πληρωμές δεν μπορούν να είναι υψηλότερες από τις αντίστοιχες εγχώριες πληρωμές. Ο κανονισμός 924/2009(3) για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα, ο οποίος αντικαθιστά τον κανονισμό 2560/2001 από την 1η Νοεμβρίου 2009 περιέχει, μεταξύ άλλων, την ίδια διάταξη και διευρύνει περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της σε ό,τι αφορά τις πράξεις άμεσης χρέωσης. Το άρθρο 67 παράγραφος 1 της οδηγίας περί υπηρεσιών πληρωμών προβλέπει επίσης ότι ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του πληρωτή, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου και τυχόν ενδιάμεσοι των παροχών υπηρεσιών πληρωμών πρέπει να μεταφέρουν το ποσό της πράξης πληρωμής χωρίς να αφαιρούν επιβαρύνσεις από το μεταφερόμενο ποσό.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρέχουν σημαντική υποστήριξη στον «ενιαίο χώρο πληρωμών σε ευρώ» (SEPA), μία πρωτοβουλία του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου που έχει ως στόχο να καταστήσει όλες τις ηλεκτρονικές πληρωμές στη ζώνη του ευρώ το ίδιο εύκολες όπως είναι σήμερα οι εγχώριες πληρωμές στο εσωτερικό μιας χώρας, π.χ. με κάρτες πληρωμής, μεταφορές πίστωσης ή αυτόματες εξοφλήσεις λογαριασμών. Από την έναρξη ισχύος του SEPA, οι τραπεζικοί λογαριασμοί θα παρέχουν στον καταναλωτή πρόσβαση στις υπηρεσίες πληρωμών σε ολόκληρη την επικράτεια του SEPA (32 χώρες στο σύνολο, ήτοι τα κράτη μέλη της ΕΕ καθώς και η Νορβηγία, η Ελβετία, η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και το Μονακό). Στόχος του SEPA είναι, κατά συνέπεια, η ενίσχυση του ανταγωνισμού ανάμεσα στους παράγοντες της αγοράς, και σε διασυνοριακό επίπεδο, γεγονός που θα έχει θετικά αποτελέσματα στις τιμές και στην αποτελεσματικότητα. Η Επιτροπή θα παρακολουθεί τις τιμές των νέων εργαλείων πληρωμής SEPA. Μια μελέτη παρακολούθησης που εκπονήθηκε πριν από την εισαγωγή του SEPA είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/consumers/rights/docs/SEPA_monitoring_study.pdf, ενώ αναμένεται να εκπονηθεί και άλλη μελέτη μόλις τα εργαλεία του SEPA αρχίσουν να λειτουργούν πλήρως.

Σύμφωνα με την επισκόπηση της ενιαίας αγοράς που εξετάζει την ανάγκη της αγοράς να ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες των πολιτών, η Επιτροπή ανέπτυξε πίνακα αποτελεσμάτων για τους καταναλωτές και νέα στοιχεία για τις τιμές καταναλωτή. Σύμφωνα με τη δεύτερη ετήσια έκδοση του πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές της ΕΕ, τρεις είναι οι τομείς υπηρεσιών ‑ενέργεια, τραπεζικές υπηρεσίες και μεταφορές‑ που προκαλούν τα περισσότερα προβλήματα στους καταναλωτές. Κατά συνέπεια, στον τομέα των τραπεζικών υπηρεσιών, η Επιτροπή ανέθεσε μελέτη σχετικά με τις τιμές των τρεχόντων λογαριασμών. Η εν λόγω απόφαση είναι διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/prices_current_accounts_report_en.pdf.

Από τη μελέτη προέκυψε ότι συχνά δεν υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη δομή των τελών για τρέχοντες λογαριασμούς και μάλιστα, σε πολλές περιπτώσεις, οι ηλεκτρονικές πληροφορίες δεν είναι πλήρεις. Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, οι καταναλωτές καταβάλλουν πολύ μεγαλύτερα ποσά για τους τρέχοντες λογαριασμούς από ό,τι σε άλλες. Μία σημαντική διαπίστωση σε επίπεδο χώρας ήταν η ύπαρξη συσχετισμού ανάμεσα στους περίπλοκους και αδιαφανείς δασμούς και στις υψηλότερες τιμές των τρεχόντων λογαριασμών.

Από τις αρχικά επτά ελληνικές τράπεζες που είχε προγραμματισθεί να συμμετάσχουν στην ανάλυση, μία δεν παρείχε στοιχεία για τις τιμές. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητη η επικοινωνία με την πλειονότητα των ελληνικών τραπεζών για την παροχή περαιτέρω λεπτομερειών ή για την αποσαφήνιση των πληροφοριών που ήταν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τους.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι οι καταναλωτές της Ελλάδας προτιμούν τις ιδιόχειρες τρέχουσες συναλλαγές (π.χ. άμεσες πληρωμές στο ταμείο, κ.λπ.) και ότι ο συνολικός αριθμός των πράξεων πληρωμής ανά ενήλικα με τραπεζικό λογαριασμό ήταν ο τρίτος χαμηλότερος μεταξύ των χωρών της ΕΕ.

Η ανάλυση των τιμών των τρεχόντων λογαριασμών βασίστηκε στη συχνότητα και στις προτιμήσεις (προφίλ) χρήσης. Αποκαλύφθηκε ότι ο μέσος όρος όλων αυτών των προτιμήσεων κατατάσσει την Ελλάδα στη δέκατη θέση των πιο ακριβών χωρών. Η Ελλάδα φαίνεται να είναι πιο ακριβή σε σύγκριση με τα πρότυπα χρήσης τρεχόντων λογαριασμών στην ΕΕ αλλά, κατατάσσεται ανάμεσα στις τελευταίες (π.χ. ανάμεσα στις λιγότερο ακριβές χώρες) σε ό,τι αφορά τα ειδικά ποσοστά χρήσης ανά χώρα. Αυτό οφείλεται στις υψηλότερες χρεώσεις που σχετίζονται με τις μεταφορές πιστώσεων. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των συναλλαγών, οι μεταφορές πιστώσεων στην Ελλάδα βρίσκονται σημαντικά χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Όσον αφορά τις πιθανές ενέργειες της Επιτροπής για να παρακινήσει τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να μειώσουν τα τέλη και τις χρεώσεις σύμφωνα με την οδηγία 2005/29(4) για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, πρέπει πρώτα να επισημανθεί ότι η οδηγία έχει ως στόχο να καθιερώσει ενιαία απαγόρευση των πρακτικών που παραπλανούν τους καταναλωτές σε ό,τι αφορά τις τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών. Ωστόσο, η οδηγία δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη μείωση ή τον έλεγχο αυτών των τιμών. Επιπλέον, η Επιτροπή δεν είναι αρμόδια να παρεμβαίνει σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών. Η εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου πρέπει να διασφαλίζεται από τις εθνικές αρχές.