Σταθερή Τηλεφωνία

te_094.jpgΗ απελευθέρωση της σταθερής τηλεφωνίας έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα, στους Καταναλωτές. Οι Ενώσεις Καταναλωτών δεχόμαστε, συχνά, καταγγελίες, για καταχρηστική ή επιθετική λειτουργία των παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. Σήμερα, ισχύουν δύο διαφορετικές νομοθεσίες, που αφορούν τις υποχρεώσεις των Παρόχων Σταθερής Τηλεφωνίας, προς τους Καταναλωτές και οι οποίες διέπουν η μία τη λειτουργία του Ο.Τ.Ε. και η άλλη τη λειτουργία των εναλλακτικών παρόχων σταθερής τηλεφωνίας. Η ύπαρξη δύο διαφορετικών Χ.Υ.Κ. ή κωδίκων δεοντολογίας, ενός αυστηρότερου για τον Ο.Τ.Ε. και ενός πιο ήπιου, για τους εναλλακτικούς παρόχους, δημιουργεί προβλήματα νόθευσης του ανταγωνισμού και δυσκολεύει τους Καταναλωτές, στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Περισσότερα...

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος - O.T.E.

te_074.jpgΤαυτότητα Ο.Τ.Ε.
Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 1049/49, διέπεται από τις διατάξεις των νόμων 2246/94 "Οργάνωση και λειτουργία του τομέα των τηλεπικοινωνιών" και 2257/94 "Οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε." καθώς και από τις διατάξεις του Π.Δ. 437/95, με το οποίο το Ελληνικό Δημόσιο παραχώρησε στον Ο.Τ.Ε. ειδική άδεια, για την εγκατάσταση, ανάπτυξη, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και την ανάληψη κάθε εμπορικής ή άλλης δραστηριότητας, που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με τον σκοπό της Εταιρείας.

Περισσότερα...

Χάρτης υποχρεώσεων του Ο.Τ.Ε προς τους Καταναλωτές

te_078.jpgΟ Ο.Τ.Ε. υποχρεούται:
α. Να ολοκληρώνει την αρχική σύνδεση του συνδρομητή, με το δίκτυο ή να πραγματοποιεί τη μεταφορά της σύνδεσης συνδρομητή, όταν υπάρχει διαθεσιμότητα παροχών (αριθμός - δίκτυο) και δεν απαιτείται ειδική / πρόσθετη κατασκευή, σε μία (1) εβδομάδα για το 95% των αιτήσεων.
β. Να εφαρμόζει ό,τι προβλέπεται, για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα, ώστε να διατηρεί εμπιστευτικό και απόρρητο το χαρακτήρα των τηλεπικοινωνιών, μέσα στα όρια ελέγχου του δικτύου του.
γ. Να διασφαλίζει στο συνδρομητή αδιάλειπτη και αξιόπιστη επικοινωνία, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο.

Περισσότερα...