Καταναλωτικά Βήματα 6/2004200404vimata.jpgΦίλες και Φίλοι,


Ευρωεκλογές 2004.
Μια "χαλαρή" κομματική αναμέτρηση ή μια σημαντική πολιτική επιλογή;
Το εισαγωγικό αυτό σημείωμα, δε φιλοδοξεί να αναλύσει όλες τις παραμέτρους των ευρωεκλογών, αλλά να συμβάλει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικό θεσμικό όργανο είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του οποίου η σύνθεση θα καθορισθεί στις ευρωεκλογές του Ιούνη του 2004.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) είναι μια οικογένεια ευρωπαϊκών δημοκρατικών χωρών, οι οποίες έχουν δεσμευτεί να συνεργάζονται, για την παγκόσμια ειρήνη και την ευημερία των Ευρωπαίων πολιτών. Τα κράτη μέλη της έχουν δημιουργήσει κοινά θεσμικά όργανα, στα οποία εκχωρούν ορισμένες εξουσίες τους, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για συγκεκριμένα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Αυτή η από κοινού άσκηση της εθνικής κυριαρχίας καλείται "Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση".

Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. είναι πέντε. Κάθε ένα από αυτά έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες:

  • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο(το οποίο εκλέγεται, από τους πολίτες των κρατών - μελών).
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (το οποίο εκπροσωπεί τις κυβερνήσεις των κρατών - μελών).
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή (κινητήριος δύναμη και εκτελεστικό όργανο).
  • Ευρωπαϊκό Δικαστήριο (διασφαλίζει την τήρηση του δικαίου).
  • Ελεγκτικό Συνέδριο (ελέγχει τη χρηστή και νόμιμη διαχείριση του προϋπολογισμού της Ε.Ε.).

Αρχικά, η Ε.Ε. αποτελείτο από έξι μόνο χώρες: το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες. Το 1973, προσχώρησαν η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, το 1981 η Ελλάδα, το 1986, η Ισπανία και η Πορτογαλία και, το 1995, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία. Το 2004, θα πραγματοποιηθεί η μεγαλύτερη διεύρυνση, με την ένταξη 10 νέων κρατών - μελών.

Στα πρώτα χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της συνεργασίας, μεταξύ των κρατών - μελών, αφορούσε το εμπόριο και τα οικονομικά θέματα.

Σήμερα, όμως, η Ε.Ε. ασχολείται, με πολλά άλλα θέματα, που επηρεάζουν, άμεσα, την καθημερινή μας ζωή, όπως τα δικαιώματα των Πολιτών, η διασφάλιση της ελευθερίας του ατόμου, η περιφερειακή ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η λειτουργία της αγοράς κ.λπ.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθορίζει, σε σημαντικό και, συνεχώς διευρυνόμενο βαθμό, όλα τα ζητήματα, που μας αφορούν (βλέπε και εσωτερικό άρθρο).

Τη σύνθεσή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την αποφασίζουμε, με την ψήφο μας, εμείς οι Ευρωπαίοι Πολίτες.


Ο πρόεδρος
Νικόλαος Τσεμπερλίδης