ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2005

<><>

 
ΕΣΟΔΑ  
Υπόλοιπο 2004 65.669,43
Συνδρομές μελών 40.747.79
Επιχορηγήσεις - Προγράμματα 36.879,19
Πωλήσεις Βιβλίων - Εκδηλώσεις - Επιστροφές ταξιδιών 10.707,48
Τόκοι 182,66
   
ΣΥΝΟΛΟ   154.186,54
   
ΕΞΟΔΑ  
Μισθοί & Ι.Κ.Α. 53.392,40
Eνοικια Κοινόχρηστα &ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ 17.497,99
Διάφορα έξοδα γραφείου 5.968,03
Περιοδικό & εκδόσεις 7.449,03
Έρευνες Εκδηλώσεις Συμμετοχές 13.027,22
Παραστάσεις Επισκέψεις 5.833,79
Εξοπλισμοί 1.190,34
Προγράμματα 2.781,03
ΣΥΝΟΛΟ   107.139,83
   
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2005      47.046,71