ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2007

  

 
ΕΣΟΔΑ  
Υπόλοιπο 2006 80.951,61
Συνδρομές μελών 51.636,78
Επιχορηγήσεις από ΥΠΑΝ 39.996,00
Από Προγράμματα 11.823,84
Επιστροφές ταξιδιών  κλπ 9.888,86
Τόκοι 450,57
ΣΥΝΟΛΟ   194.747,66
   
ΕΞΟΔΑ  
Μισθοί & Ι.Κ.Α. 64.716,96
Eνοικια Κοινόχρηστα &ΟΤΕ-ΔΕΗ-ΕΛΤΑ 17.043,54
Διάφορα έξοδα γραφείου 6.282,01
Περιοδικό & εκδόσεις 7.939,68
Έρευνες Εκδηλώσεις Συμμετοχές 4.549,61
Παραστάσεις Επισκέψεις 8.485,17
Εξοπλισμοί 17.493,84
Προγράμματα 10.459,30
ΣΥΝΟΛΟ   136.970,11
   
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2007      57.777,55