ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2008

 
ΕΣΟΔΑ  
Υπόλοιπο 2007 57.777,55
Εγγραφές - Συνδρομές - Εισφορές Μελών 60.190,00
Εθνικές Επιχορηγήσεις 37.000,00
Ευρωπαϊκά - Διεθνή Προγράμματα 45.369,78
Πωλήσεις Εντύπων και οργάνωση εκδηλώσεων 15.092,11
Τόκοι 407,53
ΣΥΝΟΛΟ   186.059,42
   
ΕΞΟΔΑ  
Επαγγελματικών στελεχών (Αμοιβές - Μισθοί - ΙΚΑ) 74.042.56
Eνοικια Κοινόχρηστα & ΔΕΗ 16.588,70
Επικοινωνίες και ταχυδρομικά 6.800,08
Διάφορα έξοδα γραφείου 11.709,52
Εντύπων 7.240,97
Διοικητικού Συμβουλίου - Στελεχών 10.722,06
Ερευνών - Εκδηλώσεων - Δράσεων 29.332,93
Εξοπλισμός 1.709,31
ΣΥΝΟΛΟ   158.146,31
   
   
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2008      85.690,84