ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2017

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  21.495,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.313,58
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  2.190,00
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 1.860,00
TOKOI  0,31
ΣΥΝΟΛΟ 27.858,89
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  23.931,66
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 8.989,15
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 2.700,73
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 668,70
ΕΝΤΥΠΩΝ 285,13
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ  1.175,33
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 304,93
ΣΥΝΟΛΟ 38.055,63
ΥΠΟΛΟΙΠO 2017 -10.196,74
ΥΠΟΛΟΙΠO 2016 419,02
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2018  -9.777.72