ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2011

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 84.220,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 11.500,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 13.450,21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 20.094,74
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 162,53
TOKOI 91,53
ΣΥΝΟΛΟ 129.519,01
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ) 79.447,00
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 15.785,59
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 9.053,77
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 4.945,03
ΕΝΤΥΠΩΝ 10.312,34
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 17.252,48
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.763,87
ΣΥΝΟΛΟ 138.560,08
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2010 77.970,61
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 129.519,01
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 138.560,08
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2011 68.929,54