ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2010

 

ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ 75.685,00
ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 28.000,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 41.697,67
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 51,28
TOKOI 105,02
ΣΥΝΟΛΟ 145.538,97
ΕΞΟΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ) 75.733,16
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ  Κ.ΛΠ. 15.409,09
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 7.225,79
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 6.285,46
ΕΝΤΥΠΩΝ 9.474,35
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ   ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 32.378,22
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 2.685,04
ΣΥΝΟΛΟ 149.191,11
ΥΠΟΛΟΙΠO 2009 81.622,75
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 145.538,97
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 149.191,11
ΥΠΟΛΟΙΠ0 2010 77.970,61