ΚΕ.Π.ΚΑ

Οικονομικός Απολογισμός 2022

ΕΣΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ  18.690,00
ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  0,00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ-ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 17.461,15
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 0,00
TOKOI  0,00
ΣΥΝΟΛΟ 36.151,15
   
ΕΞΟΔΑ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ  €
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (ΑΜΟΙΒΕΣ-ΜΙΣΘΟΙ-ΙΚΑ)  28.558,60
ΕΝΟΙΚΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΔΕΗ Κ.ΛΠ. 10.401,69
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 1.692,48
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2.292,10
ΕΝΤΥΠΩΝ 229,89
ΕΡΕΥΝΩΝ  ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΩΝ 4.981,32
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 0,00
ΣΥΝΟΛΟ 48.156,08
   
ΥΠΟΛΟΙΠO 2022 -12.004,93
ΥΠΟΛΟΙΠO 2021 25.280,00
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 2023  13.275,07