ΚΤΕΛ- Τουριστικές Επιχειρήσεις- ΟΣΕ

Η εκτέλεση τακτικών υπεραστικών μεταφορών και ενδοκοινοτικών τακτικών και έκτακτων γραμμών με οδικά μέσα μεταφοράς πραγματοποιείται ως εξής:


  1.  Η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των οδικών εθνικών τακτικών υπεραστικών επιβατικών γραμμών έχει ανατεθεί, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2963/2001 (Α ́ 268), αποκλειστικά στα οικεία Κοινά Ταμεία Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και ΚΤΕΛ Α.Ε. Στον παρόντα κανονισμό εμπίπτουν και λοιποί φορείς που θα παρέχουν στο μέλλον υπηρεσίες υπεραστικών συγκοινωνιών.

  2.  Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου των οδικών τακτικών ενδοκοινοτικών επιβατικών γραμμών πραγματοποιείται από Τουριστικά Γραφεία, από τον ΟΣΕ και από κοινοπραξίες αυτών, που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.

  3.  Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου των οδικών έκτακτων επιβατικών γραμμών πραγματοποιείται από Τουριστικά Γραφεία και από Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών σύμφωνα με τον ν. 711/1977 (Α ́ 284), όπως ισχύει, που διαθέτουν άδεια οδικού μεταφορέα επιβατών.

 

Αυγούστου 19, 2020

Πρόστιμα