Το σύστημα RASSF

Ο μηχανισμός ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , το λεγόμενο RASFF ( Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τρόφιμα και ζωοτροφές), αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις αρμόδιες , για τρόφιμα και ζωοτροφές, αρχές των κρατών-μελών. Με το σύστημα αυτό, τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν άμεσα και εν συνεχεία να διερευνήσουν την εθνική τους αγορά κατά πόσο υπάρχει κάποιο τρόφιμο, ή ζωοτροφή που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Σε τέτοια περίπτωση, λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα προφύλαξης όπως, για παράδειγμα, η απόσυρση των ύποπτων προϊόντων. Η λειτουργία αυτού του συστήματος στηρίζεται σε ένα δίκτυο αποτελούμενο από τα κράτη-μέλη, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων.

Όσον αφορά τα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες , πραγματοποιούνται αυστηρότατοι έλεγχοι στα ταμεία εισαγωγής τους στην Ε.Ε. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι , στα τρόφιμα, που παράγονται και διακινούνται εντός της Ε.Ε, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας , πράγμα που σημαίνει ότι ο κίνδυνος μπορεί να ανιχνευθεί ακόμη και στο αρχικό στάδιο της παραγωγής. Στην περίπτωση αυτή , δε γίνεται κοινοποίηση ακαταλληλότητας του τροφίμου μέσω του RASFF , αφού, λόγω των συνεχών ελέγχων καθ’ όλη τη διάρκεια της παραγωγής ,επεξεργασίας, διάθεσης , το ακατάλληλο προϊόν δε φτάνει στην αγορά και κατά συνέπεια ούτε στον καταναλωτή.