Δικαιώματα ταξιδιωτών

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία. Έχουμε δηλαδή:

Προσοχή: Λόγω κορωνοϊού υπάρχει αλλαγή στα δικαιώματα των καταναλωτών στα αεροπορικά ταξίδια, στα ταξίδια με πλοίο και στα οργανωμένα ταξίδια. Περισσότερες πληροφορίες για τις αλλαγές υπάρχουν στο σχετικό μας δελτίου τύπου.