Πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών 2018: Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τον πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών για το 2018, ο οποίος παρακολουθεί τις αξιολογήσεις των καταναλωτών της ΕΕ σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των αγορών σε περισσότερα από 40 προϊόντα και υπηρεσίες.

Υπάρχουν δύο είδη πινάκων επιδόσεων, οι οποίοι δημοσιεύονται εναλλάξ σε ετήσια βάση και βασίζονται σε αντιπροσωπευτικές έρευνες ενωσιακής κλίμακας:

  • Ο πίνακας επιδόσεων των καταναλωτικών αγορών παρακολουθεί τις επιδόσεις περισσότερων από 40 καταναλωτικών αγορών, σύμφωνα με βασικούς δείκτες, όπως η βεβαιότητα ότι οι πωλητές συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών, η συγκρισιμότητα των προσφορών, οι διαθέσιμες επιλογές λιανοπωλητών/προμηθευτών, ο βαθμός στον οποίο οι αγορές ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των καταναλωτών και ο βαθμός πρόκλησης βλάβης από προβλήματα που ανακύπτουν κατά την αγορά. Επίσης, παρακολουθούνται και αναλύονται και άλλοι δείκτες, όπως η αλλαγή παρόχου και οι τιμές.
  • Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές συνθήκες παρακολουθεί τις εθνικές συνθήκες για τους καταναλωτές σε τρεις τομείς: 1) γνώση και εμπιστοσύνη, 2) συμμόρφωση και επιβολή και 3) καταγγελίες και επίλυση διαφορών. Εξετάζει επίσης την πρόοδο όσον αφορά την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς της Ε.Ε.

Οι πίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται, από τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόμενα μέρη, για την αξιολόγηση του αντικτύπου της πολιτικής, με την πάροδο του χρόνου και τη σύγκριση της κατάστασης μεταξύ των κρατών μελών. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα του πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών, ως στοιχεία, για τη χάραξη της πολιτικής της.

Ενώ η συνολική εμπιστοσύνη στις αγορές ακολουθεί θετική πορεία από το 2010, η έκθεση για το 2018 αποκαλύπτει ότι μόνο το 53 % των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι επιχειρήσεις στους τομείς των υπηρεσιών συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Για τα προϊόντα, το ποσοστό είναι ελάχιστα υψηλότερο, μόλις 59%. Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών δεν έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με τον πίνακα επιδόσεων του 2016. Οι τηλεπικοινωνίες, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (νερό, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, ταχυδρομικές υπηρεσίες) παραμένουν ιδιαίτερα προβληματικοί τομείς, για τους καταναλωτές, στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα θετικό στοιχείο είναι το συμπέρασμα της έκθεσης, σύμφωνα με το οποίο οι διαφορές Ανατολής-Δύσης σε θέματα εμπιστοσύνης των καταναλωτών σιγά-σιγά μειώνονται. Επίσης, για υπηρεσίες όπως οι υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (κομμωτήρια, σπα), τα καταλύματα διακοπών και οι οργανωμένες διακοπές, το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών είναι υψηλό.

Οι βασικές διαπιστώσεις του πίνακα επιδόσεων καταναλωτικών αγαθών του 2018 είναι:

  • Σε σύγκριση με το 2016 η βελτίωση ήταν μικρή, αν και η πορεία παραμένει θετική από το 2010. Οι υποθήκες, οι υπηρεσίες υδροδότησης, φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας έχουν βελτιωθεί πολύ την τελευταία διετία, αλλά παραμένουν (με την εξαίρεση των υπηρεσιών φυσικού αερίου) μεταξύ των αγορών με τη λιγότερη εμπιστοσύνη από πλευράς καταναλωτών.
  • Οι αγορές στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθούν να λειτουργούν καλύτερα για τους καταναλωτές, ενώ, κατά μέσο όρο, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις των επιδόσεων καταγράφηκαν και πάλι εφέτος στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι το χάσμα μεταξύ Ανατολής-Δύσης σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας των αγορών για τους καταναλωτές κλείνει σιγά-σιγά. Οι τρέχουσες δραστηριότητες της Επιτροπής και των κρατών μελών στο ζήτημα των τροφίμων διαφορετικών ποιοτήτων αναμένεται να βελτιώσουν περαιτέρω την κατάσταση σχετικά με το θέμα αυτό.
  • Οι υπηρεσίες διαδικτύου και οι υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας εξακολουθούν να είναι οι πλέον προβληματικές για τους καταναλωτές, καθώς, αντίστοιχα, το 20,3 % και το 17,5 % των καταναλωτών αντιμετώπισαν προβλήματα σε αυτούς τους τομείς το περασμένο έτος. Άλλοι τομείς τους οποίους ανέφερε τουλάχιστον το 10 % των καταναλωτών περιλαμβάνουν τα εξής: τηλεοπτικές συνδρομές, υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, πωλήσεις τεχνολογίας, πληροφοριών και επικοινωνίας και ηλεκτρονικών προϊόντων, σιδηροδρομικές και αστικές συγκοινωνίες, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ακίνητα, ταχυδρομικές υπηρεσίες, καινούργια αυτοκίνητα, υπηρεσίες ενοικίασης και επισκευής αυτοκινήτων.
  • Οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες είναι ο τομέας στον οποίο οι καταναλωτές υφίστανται μεγαλύτερη βλάβη (οικονομική ζημία ή απώλεια χρόνου) σε περίπτωση προβλημάτων. Τουλάχιστον το 35 % των καταναλωτών που αντιμετώπισαν προβλήματα στην ασφάλιση σπιτιών, σε ενυπόθηκα δάνεια, σε δάνεια και πιστώσεις, σε υπηρεσίες ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, αναφέρουν ότι το αποτέλεσμα ήταν να υποστούν σοβαρή βλάβη. Άλλοι τομείς στους οποίους οι καταναλωτές που αντιμετώπισαν προβλήματα αναφέρουν υψηλά επίπεδα πρόκλησης βλάβης είναι οι αεροπορικές εταιρείες, τα επενδυτικά προϊόντα και οι ασφάλειες αυτοκινήτων.
  • Τα ακίνητα και τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι οι τομείς που συγκεντρώνουν τη χαμηλότερη εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Μόνο το 38 % των καταναλωτών έχουν τη βεβαιότητα ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ακινήτων συμμορφώνονται με τους κανόνες προστασίας των καταναλωτών και το 36 % των καταναλωτών έχουν αυτή τη βεβαιότητα όσον αφορά τον τομέα των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Για να διαβάσετε περισσότερα από το δελτίο τύπου της Ε.Ε., στα ελληνικά, κάντε κλικ εδώ. Για να διαβάσετε τον πλήρη πίνακα επιδόσεων των καταναλωτικών αγαθών του 2018 κάντε κλικ εδώ.

 

 


 Δείτε επίσης

Ευρωπαϊκά θέματα