Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

eescΗ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ε.Ο.Κ.Ε.) είναι συμβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο ιδρύθηκε το 1957. Η Ε.Ο.Κ.Ε. παρέχει εμπειρογνωμοσύνη, στα μεγάλα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), εκδίδοντας «γνωμοδοτήσεις», σχετικά με την προτεινόμενη κοινοτική νομοθεσία. Η Ε.Ο.Κ.Ε. εκδίδει, επίσης, «γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας», για θέματα, που θεωρεί ότι χρήζουν εξέτασης. Ένα από τα κύρια καθήκοντα της Ε.Ο.Κ.Ε. είναι να λειτουργεί, ως «γέφυρα», μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε. και της «κοινωνίας των πολιτών». Η Ε.Ο.Κ.Ε. συμβάλλει, στην ενίσχυση του ρόλου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μέσω του «διαρθρωμένου διαλόγου», με τις ομάδες αυτές, στα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

Τα μέλη της Ε.Ο.Κ.Ε. εκπροσωπούν, στις χώρες τους, ευρύ φάσμα εθνικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων. Τα μέλη είναι οργανωμένα, σε τρεις ομάδες: «Εργοδότες», «Μισθωτοί» και «Διάφορες Δραστηριότητες» (π.χ. γεωργικές οργανώσεις, ενώσεις καταναλωτών, περιβαλλοντικές οργανώσεις, οργανώσεις για την οικογένεια, μη κυβερνητικές οργανώσεις κ.λπ.). Με τον τρόπο αυτό, τα μέλη της Ε.Ο.Κ.Ε. σχηματίζουν τη γέφυρα, που συνδέει την Ε.Ε., με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών-μελών.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. αποτελείται, από 344 μέλη, από τα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Η Δανία, η Ιρλανδία, η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Φιλανδία διαθέτουν, από 9 μέλη, η καθεμία. Η Εσθονία, η Λετονία και η Σλοβενία διαθέτουν, από 7 μέλη. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ολλανδία διαθέτουν, από 12 μέλη. Η Κύπρος και το Λουξεμβούργο διαθέτουν, από 6 μέλη. Η Μάλτα διαθέτει 5 μέλη. Η Ρουμανία 15 μέλη. Η Ισπανία και η Πολωνία, από 21 μέλη. Η Γαλλία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, από 24 μέλη.

Η Ε.Ο.Κ.Ε. συμβάλλει, στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας και της αποτελεσματικότητας της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας τη δυνατότητα, στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών των κρατών-μελών, να εκφράζουν τις απόψεις τους, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ε.Ο.Κ.Ε. επιτελεί τρεις βασικές αποστολές:

  • Συμβάλλει, στην καλύτερη προσαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, στις πραγματικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες, βοηθώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της εμπειρογνωμοσύνης και της αντιπροσωπευτικότητας των μελών της, του διαλόγου και της επιδίωξης συναίνεσης, με πρώτιστο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον.
  • Αποτελεί θεσμικό βήμα εκπροσώπησης, ενημέρωσης, έκφρασης και διαλόγου της οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών.
  • Προωθεί την ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγγύτερης, στους πολίτες.
  • Προωθεί τις αξίες, που αποτελούν το θεμέλιο της ευρωπαϊκής οικοδόμησης και προάγει, στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο, τη δημοκρατία, τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Το Σεπτέμβριο του 2010, η Γενική Γραμματέας του ΚΕ.Π.ΚΑ., κ. Ε. Κεκελέκη, έγινε μέλος της Ε.Ο.Κ.Ε.. για δύο θητείες, από το 2010 έως το 2020. Η κ. Ε. Κεκελέκη, ανέλαβε καθήκοντα Αντιπροέδρου του Τμήματος “Μεταφορές, Ενέργεια, Κοινωνία των Πληροφοριών” της Ε.Ο.Κ.Ε. και Αντιπροέδρου του Παρατηρητηρίου Εσωτερικής Αγοράς. 

 

 


 Δείτε επίσης

Ευρωπαϊκά θέματα