Προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

EN 030

Σύμφωνα με το Ν. 4001/2011, οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου πρέπει:

 • Να πληροφορούν τους πελάτες τους για τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή.
 • Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του πελάτη στις κατηγορίες των ευάλωτων πελατών και να βοηθήσουν τον πελάτη στην υπαγωγή του σ’ αυτές, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του.
 • Να παρέχουν πληροφορίες για τη δυνατότητα πρόσβασης του πελάτη στην υπηρεσία τελευταίου καταφυγίου και προκειμένου για την ηλεκτρική ενέργεια και στην καθολική υπηρεσία.
 • Να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες υποβολής παραπόνων και τις διαδικασίες εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.
 • Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των πελατών που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές.
 • Να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα κατάλληλα μέτρα προστασίας των ευάλωτων πελατών.
 • Να παρέχουν και να διασφαλίζουν την άμεση και εύκολη πρόσβαση στο ερωτηματολόγιο καταναλωτή ενεργείας, που συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ή σε κάθε άλλου είδους πληροφορίες και έντυπα κατόπιν υποδείξεως της ΡΑΕ.
 • Να παρέχουν τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που τους επιβάλλονται.
 • Οι προμηθευτές οφείλουν να παρέχουν στον πελάτη στοιχεία σχετικά με:
  • Τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε Προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος, με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο,
  • Πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2, που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος.
 • Ο προμηθευτής υποχρεούται να συνιστά και να διατηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης της δραστηριότητάς του επαρκώς στελεχωμένη, αναλόγως του αριθμού και των κατηγοριών πελατών με τους οποίους συναλλάσσεται, υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
 • Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να εφαρμόζει διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πελατών. Η διαδικασία υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων καταρτίζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη κατά τη διαδικασία υποβολής τους, παρέχοντάς του για το σκοπό αυτό κάθε αναγκαία πληροφορία. Η διαδικασία διενεργείται κατά τρόπο εύκολο, ανέξοδο και χωρίς να εισάγονται διακρίσεις ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες πελατών. Η ΡΑΕ ελέγχει και παρακολουθεί την τήρηση των υποχρεώσεων που σχετίζονται με τις διαδικασίες υποβολής και διαχείρισης αιτημάτων και παραπόνων πελατών κάθε προμηθευτή.
 • Ο προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προμηθεύσει συγκεκριμένο πελάτη εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του πελάτη προς άλλον προμηθευτή. Οι προϋποθέσεις άρνησης προμήθειας και διακοπής της παροχής πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και παρέχονται στον πελάτη εκ των προτέρων και ιδίως κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας.