Το δικαίωμα των καταναλωτών στην ενημέρωση

dig21Πριν δεσμευτούμε οι καταναλωτές, υπογράφοντας μία σύμβαση, πρέπει να μας δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες με τρόπο κατανοητό, απλό και ευκρινή. Οι απαιτήσεις προσυμβατικής ενημέρωσης είναι ένας κατάλογος πληροφοριών,που ο έμπορος πρέπει να δώσει, στους καταναλωτές, πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης μαζί τους. Περιλαμβάνουν πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας που πρόκειται να αγοράσουμε, τη συνολική τιμή, τους όρους πληρωμής και παράδοσης, την εγγύηση, τη διάρκεια της σύμβασης, τους όρους αποδέσμευσης και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης.

Αυτός ο κατάλογος περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα δικαιώματα των Καταναλωτών που ενσωματώθηκε στο νόμο 2251/1994 και έχει αναγνωριστεί από τον Νομοθέτη ,ως σημαντικός ,για τις πληροφορημένες επιλογές των καταναλωτών ,στην ολοκλήρωση μιας σύμβασης .Φυσικά, μπορεί να εφαρμόζονται και άλλοι κανόνες που πηγάζουν είτε από ‘’οριζόντια’’ νομοθεσία είτε από την τομεακή νομοθεσία (πχ ενεργειακή σήμανση).Οι απαιτήσεις της προσυμβατικής ενημέρωσης εφαρμόζονται σε συμβάσεις που αφορούν τις αγορές από απόσταση και τις αγορές εκτός εμπορικού καταστήματος .Για τις συμβάσεις εντός εμπορικού καταστήματος, τα κράτη - μέλη μπορούν να εισάγουν πρόσθετες απαιτήσεις. Από τις υποχρεώσεις προσυμβατικής ενημέρωσης εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες ,οι υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας, τα οργανωμένα ταξίδια, οι χρονομεριστικές μισθώσεις κ.τ.λ.

Το Δίκαιο Καταναλωτή ορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία σύμβαση με καταναλωτή. Αυτές είναι :

  • Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, ή των υπηρεσιών (π.χ. υλικό ,χαρακτηριστικά κ.λπ).
  • Η ταυτότητα του εμπόρου (όνομα,διεύθυνση,τηλέφωνο) π.χ. στην ιστοσελίδα.
  • Η συνολική τιμή του αγαθού (προϊόν-υπηρεσίες και ψηφιακό περιεχόμενο)(τιμή + ΦΠΑ + κόστος παράδοσης).
  • Οι τρόποι πληρωμής , παράδοσης, λειτουργίας (για μία υπηρεσία) και η πολιτική του εμπόρου, για την επίλυση παραπόνων.
  • Η ύπαρξη νομικής εγγύησης ,για τη συμμόρφωση των αγαθών, την ύπαρξη και τους όρους εξυπηρέτησης ,μετά την πώληση και τις εμπορικές εγγυήσεις.
  • Τη διάρκεια της σύμβασης.
  • Εάν υπάρχει, τη λειτουργικότητα ψηφιακού υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των τεχνικών μέτρων προστασίας (πχ τη χρήση λογισμικού).
  • Τη διαλειτουργικότητα του ψηφιακού περιεχομένου με τα μηχανήματα,το λογισμικό κ.λπ.
  • Το δικαίωμα της υπαναχώρησης.

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών