Το δικαίωμα προστασίας από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές

con13Μια εμπορική πρακτική είναι αθέμιτη ,όταν εμποδίζει τον καταναλωτή να λάβει ,ελεύθερα, μία οικονομική απόφαση ,βασισμένος σε πλήρη πληροφόρηση (μόνο αληθή πληροφόρηση, όλη η πληροφόρηση που είναι απαραίτητη , χωρίς δυσανάλογη πίεση από τον έμπορο). Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά. Εφαρμόζεται η σχετική νομοθεσία και σε ηλεκτρονικές και μη ηλεκτρονικές αγορές καθώς και σε όλα τα είδη προϊόντων και υπηρεσιών. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες πρακτικές που χαρακτηρίζονται αθέμιτες χωρίς να απαιτείται εξέταση κατά περίπτωση. Μια αθέμιτη εμπορική πρακτική μπορεί να είναι παραπλανητική, παράλειψη ή επιθετική.

Παραδείγματα παραπλανητικών πρακτικών

Όταν δίνονται εσφαλμένες πληροφορίες για:

 • Την ύπαρξη ή τη φύση του προϊόντος.
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά ,τη γεωγραφική ή την εμπορική προέλευση ή τα αναμενόμενα, από τη χρήση του αποτελέσματα.
 • Τις δεσμεύσεις του εμπόρου, τα κίνητρα για την εμπορική πρακτική, τη φύση των διαδικασιών πώλησης, κάθε δήλωση ή συμβόλαιο σε σχέση με άμεση ή έμμεση χορηγία ή έγκριση του εμπόρου ή του αγαθού.
 • Την τιμή ή τον τρόπο υπολογισμού της ή την ύπαρξη κάποιας προνομιακής τιμής.
 • Την ανάγκη εξυπηρέτησης μετά την πώληση ,των ανταλλακτικών, της διόρθωσης ή της αντικατάστασης.
 • Τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τα δικαιώματα του εμπόρου ή του αντιπροσώπου του, όπως η ταυτότητα ,τα περιουσιακά στοιχεία του , τα προσόντα του ή την κοινωνική του θέση, την κοινωνική αποδοχή, την κατοχή από αυτόν εμπορικών, βιομηχανικών ή πνευματικών δικαιωμάτων, τις διακρίσεις ,τα βραβεία του .
 • Τα δικαιώματα των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για αντικατάσταση ,ή αποζημίωση ή τους κινδύνους που πιθανώς θα αντιμετωπίσει.

Παραδείγματα παραπλανητικών πρακτικών εκ παραλείψεως

 • Όταν ο έμπορος δε δίνει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση
 • Όταν ο έμπορος παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση με τρόπο ασαφή.

Παραδείγματα επιθετικών πρακτικών :

 • Όταν ο έμπορος περιορίζει την ελευθερία επιλογής του καταναλωτή με παράνομο τρόπο.
 • Αποτελούν αποτέλεσμα των παρακάτω συμπεριφορών του εμπόρου:
  • Παρενόχληση: συνεχή τηλεφωνήματα
  • Εξαναγκασμός: άσκηση σωματικής βίας ή υπερβολική επιρροή( εκμετάλλευση θέσης, εξουσίας, σε σχέση με τον καταναλωτή ώστε να του ασκηθεί πίεση ακόμη και χωρίς χρήση ή απειλή βίας με τρόπο που περιορίζει σημαντικά τη δυνατότητα του καταναλωτή να λάβει ελεύθερα οικονομικές αποφάσεις.
  • Δημιουργία εμποδίων στην άσκηση του δικαιώματος της υπαναχώρησης από σύμβαση που ολοκληρώθηκε ηλεκτρονικά.
  • Εξαναγκασμός του καταναλωτή να πληρώσει διπλάσια τιμή από την κανονική ,γιατί ο καταναλωτής αντιμετωπίζει κάποια επείγουσα κατάσταση.

Οι συμβάσεις των Ινστιτούτων Αδυνατίσματος και των Γυμναστηρίων μερικά χρόνια πριν ,αποτελούσαν παραδείγματα αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και καταχρηστικών όρων. Μετά την ψήφιση νομοθεσίας η κατάσταση έχει διορθωθεί κατά πολύ. Ας μάθουμε, λοιπόν, τα δικαιώματα μας!

 

 


 Δείτε επίσης

Δικαιώματα καταναλωτών