Ασφάλεια παιχνιδιών

Στις 16 Φεβρουαρίου 2022, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναφορά πρωτοβουλίας, με την οποία ζητά ασφαλέστερα παιχνίδια. Αυτή η αναφορά θέτει τις προσδοκίες του Ευρωκοινοβουλίου, από την αναθεώρηση της νομοθεσίας, για την ασφάλεια των παιχνιδιών, που αναμένεται, εντός του 2022.

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά τον περιορισμό των πωλήσεων επικίνδυνων παιχνιδιών, στο διαδίκτυο. Επίσης, ζητά, από τους κατασκευαστές, να σχεδιάζουν ασφαλή παιχνίδια, που συνδέονται, στο διαδίκτυο.

Η BEUC – Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών και το ΚΕ.Π.ΚΑ. – Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών παρότρυναν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ακολουθήσει το παράδειγμα του Ευρωκοινοβουλίου, όταν θα έρθει η στιγμή της αναθεώρησης της νομοθεσίας, για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Επίσης, ζητήσαμε:

  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυστηροποιήσει τους κανόνες, για τις χημικές ουσίες, στα παιχνίδια, απαγορεύοντας τους ενδοκρινολογικούς διαταράκτες.
  • Το Ευρωκοινοβούλιο, μέσα από την αναθεώρηση διαφόρων νομοθετημάτων, να καταστήσει τις διαδικτυακές αγορές (που αποτελούν πηγή επικίνδυνων προϊόντων), υπεύθυνες για τα προϊόντα, που πωλούν, ώστε να σταματήσει η πώληση επικίνδυνων παιχνιδιών, από αυτές.
  • Να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών-μελών της Ε.Ε.
  • Να ενδυναμωθεί η συνεργασία των παραπάνω αρχών, με τις υπόλοιπες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και συνεκτική εφαρμογή της νομοθεσίας.

Καθώς τα παιχνίδια συνεχίζουν να είναι μια κατηγορία προϊόντων, που εμφανίζεται συχνότατα, στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών, για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα, οι Ενώσεις Καταναλωτών ζητούμε συντονισμένες δράσεις εποπτείας της αγοράς, ειδικά των διαδικτυακών αγορών.