Τα σχέδια βιώσιμων χρηματοδοτήσεων της Ε.Ε. επισκιάζονται από την επισήμανση του φυσικού αερίου ως «πράσινης επένδυσης»

Στις 6 Ιουλίου 2021 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη νέα στρατηγική της για τις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις, καθορίζοντας πώς σκοπεύει να κάνει πιο βιώσιμο το χρηματοοικονομικό σύστημα.

Με τη νέα στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η Επιτροπή προτείνει:

  • Διερεύνηση τρόπων, για να υποστηριχθεί η λήψη πράσινων ενυπόθηκων δανείων, κατά την επικείμενη αναθεώρηση της Οδηγίας για την Ενυπόθηκη Πίστη. Έρευνες από τα μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών, όπως η Altroconsumo στην Ιταλία, δείχνουν ότι οι τράπεζες συχνά δεν προτείνουν «πράσινα δάνεια» με ελκυστικά επιτόκια στους καταναλωτές. Απαιτούνται περαιτέρω βήματα για να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε «πράσινα δάνεια» με ελκυστικούς όρους για να κάνουν τα σπίτια τους πιο αποδοτικά ενεργειακά.
  • Βελτίωση των γνώσεων, για τη βιωσιμότητα, των χρηματοοικονομικών συμβούλων. Οι οικονομικοί σύμβουλοι, σήμερα συχνά δε διαθέτουν την απαιτούμενη κατάρτιση για να κρίνουν, ή να συμβουλεύουν τους καταναλωτές με κριτήρια βιωσιμότητας. Η Επιτροπή, έχει ήδη, δεσμευτεί στο Σχέδιο Δράσης της Ένωσης για τις Κεφαλαιαγορές για τη βελτίωση του επιπέδου των επαγγελματικών προσόντων των χρηματοοικονομικών συμβούλων στην Ε.Ε. Η κατάρτιση, λοιπόν, για τη βιωσιμότητα πρέπει να είναι υποχρεωτική για τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους που παρέχουν συμβουλές στους καταναλωτές, για επενδυτικά προϊόντα.
  • Ενίσχυση της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας της αξιολόγησης με βάση τα κριτήρια ESG (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που βοηθούν τους επενδυτές να κατανοήσουν και να συγκρίνουν την περιβαλλοντική απόδοση των εταιρειών. Αυτή η πρωτοβουλία θα προσφέρει την ευκαιρία να αντιμετωπιστεί πιο αποτελεσματικά το «πράσινο» ξέπλυμα, στις χρηματοπιστωτικές αγορές.
  • Πρόταση ελάχιστων απαιτήσεων βιωσιμότητας (με κοινωνικά ή/και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά), που θα πρέπει να πληρούν τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που θα κατονομάζονται βιώσιμα. Η BEUC χαιρετίζει αυτήν την πρόταση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσει παραπλανητικές πρακτικές από επενδυτικά κεφάλαια, που απλά ισχυρίζονται ότι πληρούν τα κριτήρια της βιωσιμότητας.

Τα σχέδια της Ε.Ε. για το τι θα ορίσει ως “πράσινη” επένδυση, περιλαμβάνουν κάποιες θετικές πρωτοβουλίες. Η νέα Στρατηγική υποστηρίζει τη λήψη «πράσινων» ενυπόθηκων δανείων από τους καταναλωτές (για να αγοράσουν ένα ενεργειακά αποδοτικό σπίτι, ή να κάνουν πιο αποδοτικό ενεργειακά το παλιό τους) και τη βελτίωση των γνώσεων για τη βιωσιμότητα, των χρηματοοικονομικών συμβούλων. Ωστόσο, αυτές οι θετικές πρωτοβουλίες επισκιάζονται από την πρόθεση της Επιτροπής να συμπεριλάβει, στις «πράσινες» επενδύσεις, και κάποιες επενδύσεις σε φυσικό αέριο.

Η κ. Monique Goyens, Γενική Διευθύντρια της BEUC, δήλωσε: «Ο χαρακτηρισμός των επενδύσεων σε φυσικό αέριο, ως «πράσινες» επενδύσεις θα υπονομεύσει μια βασική φιλοδοξία της Ε.Ε., που είναι η προστασία των καταναλωτών-επενδυτών από το «πράσινο» ξέπλυμα. Η BEUC και άλλοι φορείς έχουμε ήδη, εκφράσει την ανησυχία μας ότι τα ορυκτά καύσιμα (όπως το αέριο και η πυρηνική ενέργεια), δεν μπορούν να θεωρηθούν βιώσιμα και ως εκ τούτου, δεν πρέπει να θεωρηθούν «πράσινες» επενδύσεις. Η Επιτροπή κάνει μερικά θετικά βήματα, ωστόσο, αυτά επισκιάζονται από τα σχέδια της Επιτροπής να χαρακτηρίσει το ορυκτό φυσικό αέριο ως πράσινο. Η απαγόρευση του φυσικού αερίου δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν τη στρατηγική. Ωστόσο, αυτό που διακυβεύεται είναι η εσφαλμένη παρουσίαση του φυσικού αερίου ως βιώσιμη λύση. Είναι παραπλανητικό για τους καταναλωτές και τους επενδυτές και αποκλίνει πολύ από τις πραγματικά βιώσιμες ενεργειακές λύσεις. Η κατάρτιση χρηματοοικονομικών συμβούλων για να προτείνουν περισσότερα «πράσινα» χρηματοοικονομικά προϊόντα στους καταναλωτές δεν έχει νόημα εάν τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν δραστηριότητες που βλάπτουν το κλίμα όπως το φυσικό αέριο ή η πυρηνική ενέργεια».