Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

δ. Να εξασφαλίζει πρόσβαση των συνδρομητών, σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ατελώς, με χρήση του κωδικού επιλογής "112" ή των λοιπών αριθμών έκτακτης ανάγκης.
ε. Να γνωστοποιεί στο συνδρομητή κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών, προτού τις εφαρμόσει.
στ. Να αποκαθιστά τις συνήθεις βλάβες του δικτύου του, μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες, από την επομένη της αναγγελίας της βλάβης. Εάν υπαιτίως δεν παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στο συνδρομητή, για χρονικό διάστημα πέραν της παραπάνω προθεσμίας, επιστρέφει το πάγιο τέλος, ανάλογα με την περίοδο διακοπής.
ζ. Να ενημερώνει το συνδρομητή έγκαιρα, τουλάχιστον ένα (1) μήνα νωρίτερα, όταν αλλάζει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παροχής και η αλλαγή αυτή συνεπάγεται τη μερική ή ολική αντικατάσταση του τερματικού εξοπλισμού, τον οποίο υποχρεούται ο συνδρομητής να αντικαταστήσει, με δικές του δαπάνες.
η. Να παρέχει στο συνδρομητή ένα πλήρη ονομαστικό κατάλογο, που εκδίδει, ανά γεωγραφική περιοχή, κατά σύστημα και χρόνο, που καθορίζονται από αυτόν.
θ. Να παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου.

Αμφισβήτηση λογαριασμών
Εφόσον ο συνδρομητής αμφισβητεί την ορθότητα του λογαριασμού του, δικαιούται να ζητήσει:
α. Έλεγχο του λογαριασμού του, από το τοπικό Γραφείο Εξυπηρέτησης Πελατών Ο.Τ.Ε..
β. Επανέλεγχο του λογαριασμού του, από υπερκείμενη της πρώτης Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε., εφόσον δεν ικανοποιηθεί, από το πρώτο υπηρεσιακό επίπεδο ελέγχου.
γ. Επανεξέταση της υπόθεσής του, από την Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Ο.Τ.Ε. & Πελατών / Συνδρομητών, εφόσον δεν ικανοποιηθεί από τα προηγούμενα επίπεδα ελέγχου. Εάν το αίτημα αμφισβήτησης λογαριασμού δεν υποβληθεί, μέσα σε ένα (1) μήνα από την προθεσμία πληρωμής, θεωρείται ότι ο συνδρομητής παραιτείται, από το δικαίωμα προσβολής / αμφισβήτησης του λογαριασμού του, στα παραπάνω όργανα. Τα τοπικά Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών είναι αρμόδια, για την εξέταση αιτήματος συνδρομητή, που αμφισβητεί την ποιότητα παροχής υπηρεσιών γενικότερα.

Καταγγελία της σύμβασης από τον πελάτη
Ο πελάτης / συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, μετά από έγγραφη αίτησή του στον Ο.Τ.Ε. Στην περίπτωση αυτή, τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την οριστική διακοπή της σύνδεσης, που δε μπορεί να γίνει νωρίτερα από επτά (7) ημέρες, από την παραλαβή της έγγραφης καταγγελίας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί, εφόσον υπάρχει σχετική ευχέρεια του Ο.Τ.Ε.. Ο συνδρομητής υποχρεούται σε καταβολή των τελών της σύνδεσης, μέχρι την ημερομηνία λύσης της σύμβασης. Οι διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων, που γεννώνται, από την εφαρμογή των όρων της σύμβασης, εφόσον δεν είναι δυνατό να διευθετηθούν, από τους ενδιαφερόμενους, στα πλαίσια της καλής θέλησης, που επιβάλλεται να επιδεικνύουν γενικά, θα επιλύονται με διαιτησία από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ) και τα αρμόδια δικαστήρια.

Εκπλήρωση οικονομικών υποχρεώσεων καταναλωτή
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, μπορεί να επιβάλλεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, ύστερα από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), η υποχρέωση στην επιχείρηση να παρέχει τιμολογιακές επιλογές ή τιμολογιακά πακέτα για τους καταναλωτές, τα οποία είναι διαφορετικά από τους συνήθεις εμπορικούς όρους, προκειμένου ιδίως να εξασφαλίζεται, ότι τα άτομα με χαμηλό εισόδημα ή με ειδικές κοινωνικές ανάγκες, όπως εκάστοτε ορίζονται με αυτήν, δεν αποκλείονται από την πρόσβαση ή τη χρήση της διαθέσιμης, στο κοινό, τηλεφωνικής υπηρεσίας, καθώς και να εφαρμόζει κοινά τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής στάθμισης τιμών, στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, υπό το πρίσμα των εθνικών συνθηκών, ή να τηρεί ανώτατα όρια τιμών.

Πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3431/2006 περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών, λαμβάνονται μέτρα, όπου απαιτείται, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), για τους τελικούς χρήστες, που είναι άτομα με ειδικές ανάγκες, ώστε να διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση και η οικονομική προσιτότητα των διαθέσιμων, στο κοινό, τηλεφωνικών υπηρεσιών είναι ανάλογες με εκείνες, που παρέχονται στους λοιπούς τελικούς χρήστες, συμπεριλαμβανομένων και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και των υπηρεσιών καταλόγου.

Επικοινωνία
Ο πελάτης / συνδρομητής δύναται, για πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διεκδίκησή του, από τον Ο.Τ.Ε., να απευθύνεται στα κατά τόπους αρμόδια γραφεία της εταιρίας. Η επικοινωνία είναι επίσης δυνατή στα εξής σημεία επαφής:
Διοικητικό Μέγαρο Ο.Τ.Ε.:
Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι
15124 Αθήνα τηλ. 210 6111000

Κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης: 134

Μετοχολόγιο: τηλ. 210 3249799

Πηγή: Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020