Γνωρίζω
τα
δικαιώματά
μου

Δικαίωμα
στην ικανοποίηση
των βασικών
αναγκών

Δικαίωμα
στην επιλογή

Δικαίωμα
στην πληροφόρηση

Δικαίωμα
στην Εκπαίδευση

Δικαίωμα
στην εκπροσώπηση

Δικαίωμα
στην αποζημίωση

Δικαίωμα
στην ασφάλεια

Δικαίωμα
σε ένα υγιεινό
περιβάλλον

Βασικές Αρχές Πολιτικής
Οι βασικές αρχές πολιτικής του Ο.Τ.Ε., είναι:
 • Σεβασμός στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου της Ελληνικής κοινωνίας.
 • Άσκηση κοινωνικής πολιτικής.
 • Σεβασμός στον πελάτη. Η αρχή αυτή εκφράζεται με την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, με την παροχή σύγχρονων τεχνολογικά προϊόντων και υπηρεσιών, άριστης ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές, με τη συνεχή ενημέρωση, σχετικά με τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες, την ωφελιμότητά τους και την πρόσθετη αξία τους, σε σχέση με το κόστος τους, με την υποστήριξη κατά και μετά την αγορά.

Παρεχόμενες υπηρεσίες
1. Ο Ο.Τ.Ε. παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

      α. Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες
      Τηλεφωνία, Τηλεγραφία, Τηλεειδοποίηση, Μισθωμένα Κυκλώματα, ISDN, Hellascom, Hellaspac, Διεθνή Δίκτυα Υπηρεσιών Επικοινωνίας Δεδομένων, Κινητές Δορυφορικές Επικοινωνίες (INMARSAT), Διασύνδεση Δικτύων, Τηλεδιάσκεψη, Μεταφερόμενος Δορυφορικός Σταθμός Τηλεοπτικών Μεταδόσεων, Ο.Τ.Ε.FAX, Παράκτιες Ραδιοεπικοινωνίες.
      β. Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός
      Τηλεφωνικές Συσκευές, Ασύρματα Τηλέφωνα, Τηλεκάρτες - Καρτοτηλέφωνα, Τηλεφωνικά Κέντρα, TELEX, Εικονοτηλέφωνα, Συσκευές Κινητής Τηλεφωνίας.
      γ. Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας
      Ψηφιακές ευκολίες (αναμονή κλήσης, εκτροπή κλήσης, τριμερής επικοινωνία κ.α.), Hellas Direct, Hellastel, International Freephone Service, Τετραψήφιοι αριθμοί κλήσης.
      δ. Εξειδικευμένες Υπηρεσίες
      Διαχείριση Ειδικών Πελατών, Σύμβουλοι Ολοκληρωμένων Λύσεων και Έργων, Εκπαιδευτικό και Ερευνητικό Κέντρο Ο.Τ.Ε., Ναυτιλιακές-Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες.
      ε. Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιακών Πληροφοριών
      Τηλεφωνικοί Κατάλογοι, CD ROM, Πληροφορίες Καταλόγου και Ειδικών Υπηρεσιών Ο.Τ.Ε.

2. Ο Ο.Τ.Ε. δεν επιτρέπεται να θέτει ως προϋπόθεση, για την παροχή των υπηρεσιών του (που σύμφωνα με τον νόμο παρέχει, κατά αποκλειστικότητα), την υποχρέωση των πελατών του να αγοράζουν απ' αυτόν και τις υπηρεσίες που παρέχει, υπό καθεστώς ανταγωνισμού.

3. Ο Ο.Τ.Ε. σχεδιάζει την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Ο αριθμός των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κοινοχρήστων τηλεφώνων, για άτομα με ειδικές ανάγκες, που παρέχονται από τον Ο.Τ.Ε., είναι τουλάχιστον ίσος με το 0,5% του συνόλου των τηλεφώνων δημόσιας χρήσης, που εγκαθίστανται σε κάθε φάση του σχεδίου εγκατάστασης δημοσίων τηλεφώνων.

4. Ο Ο.Τ.Ε. πραγματοποιεί κοινωνικές δαπάνες, σε άγονες και μη παραγωγικές περιοχές, ύψους 2% των ετησίων δαπανών εκμετάλλευσης και επενδύσεων.

Δικαίωμα Χρήσης Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών-Διαχείριση Αιτημάτων
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κοινοπραξία έχει δικαίωμα πρόσβασης και ακώλυτης χρήσης των παρεχομένων νομίμως τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και σύνδεσής του, με τα νομίμως λειτουργούντα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, από την κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Ενδεχόμενη καθυστέρηση ικανοποίησης ή μη ικανοποίηση της αίτησης επιτρέπεται, μόνο, για λόγους οφειλόμενους στη διαθεσιμότητα της χωρητικότητας του δικτύου, στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Αποκλείεται η αδικαιολόγητη διακριτική μεταχείριση των υποψήφιων χρηστών. Στην περίπτωση αυτή, ο Ο.Τ.Ε. υποχρεούται, μέσα σε 30 ημέρες, από την υποβολή του αιτήματος, να γνωστοποιήσει τους λόγους καθυστέρησης καθώς και τον πιθανό χρόνο ικανοποίησης.

Τιμολόγια
Τα νέα τιμολόγια ή η αναπροσαρμογή των τιμολογίων, που αφορούν υπηρεσίες αποκλειστικά παρεχόμενες από τον Ο.Τ.Ε., ισχύουν δύο μήνες μετά την εξαγγελία τους. Η εξαγγελία πραγματοποιείται με δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αναδρομική αύξηση των τιμολογίων απαγορεύεται.

Λογαριασμοί
1. Στο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών της σύνδεσης καταχωρούνται, γενικά, τα τέλη της και όλες οι οφειλές του πελάτη/ συνδρομητή προς τον Ο.Τ.Ε. και, ειδικότερα, το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών, η τηλεπικοινωνιακή χρήση/ κίνηση της γραμμής, τα βασικά μηνιαία τέλη, τα κατά περίπτωση τέλη (μεταφοράς, τηλεφωνούμενου τηλεγραφήματος κ.α.), η ημερομηνία έκδοσης και εξόφλησης.
2. Ο ως άνω λογαριασμός αποστέλλεται στο πελάτη/ συνδρομητή, ανά διαστήματα όχι μικρότερα του διμήνου. Κατά τη διάρκεια του διμήνου, και όταν η σπουδαιότητα της κίνησης το δικαιολογεί, ο Ο.Τ.Ε. στέλνει ενδιάμεσο λογαριασμό. Στο λογαριασμό αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής του, η οποία δεν δύναται να είναι μικρότερη των τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού.

Στους λογαριασμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, εκτός από την ημερομηνία εξόφλησής τους, αναγράφεται, προς εξυπηρέτηση του πελάτη και η ημερομηνία εξόφλησης του επόμενου λογαριασμού.

Ο πελάτης/ συνδρομητής υποχρεούται να εξοφλεί τις οφειλές που περιλαμβάνονται, μνημονεύονται ή συμβολίζονται στο λογαριασμό, μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται σ' αυτόν. Η εξόφληση γίνεται στα ταμεία του Ο.Τ.Ε., ή σε φυσικά, ή νομικά πρόσωπα ( Γραφεία ΕΛ.ΤΑ., Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια, Τράπεζες, Πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ κ.λπ.), στα οποία ο Ο.Τ.Ε. αναθέτει, με σύμβαση, την είσπραξη των λογαριασμών, ή μέσω τραπεζικών καταθέσεων.

Διευκολύνσεις Εξόφλησης Λογαριασμών
Ο Ο.Τ.Ε., κατά την κρίση του, παρέχει διευκολύνσεις εκπλήρωσης των οικονομικών υποχρεώσεων, στους πελάτες/ συνδρομητές του (διακανονισμός σε έντοκες μηνιαίες δόσεις, παράταση προθεσμίας εξόφλησης, κ.λπ.).

Αμφισβήτηση Λογαριασμών
Αν ο πελάτης/ συνδρομητής αμφισβητήσει την ορθότητα των στοιχείων ορισμένου λογαριασμού του, μπορεί, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, να ζητήσει, εγγράφως, από τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία του Ο.Τ.Ε., σχετικό έλεγχο. Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί, κατ' αρχήν, να είναι μέχρι και ένας μήνας, από την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν ικανοποιηθεί από το αποτέλεσμα της εξέτασης, έχει το δικαίωμα να επαναθέσει το θέμα του στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών Ο.Τ.Ε. και πελατών/ συνδρομητών, που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου του Ο.Τ.Ε., η οποία εδρεύει στην Αθήνα, με συμμετοχή σ' αυτή και εκπροσώπου από το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών.

Αποζημιώσεις Πελατών
Επιστροφές Τελών

1. Ο Ο.Τ.Ε. δεσμεύεται να ικανοποιεί το αίτημα παροχής νέας τηλεφωνικής σύνδεσης, μέσα σε 15 ημέρες, από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , στις περιοχές που υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου και όταν δεν απαιτείται Ειδική Κατασκευή. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ικανοποίησης του παραπάνω αιτήματος , ο Ο.Τ.Ε. επιστρέφει άτοκα στον πελάτη το τρέχον τέλος σύνδεσης.
2. Επίσης, στην περίπτωση μη ικανοποίησης αίτησης μεταφοράς τηλεφωνικής σύνδεσης, μέσα σε 15 ημέρες, από την υποβολή της αίτησης, εκεί που υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου και δεν απαιτείται Ειδική Κατασκευή και εφόσον ο Πελάτης δε ζητήσει παράταση λειτουργίας της σύνδεσης, στην παλιά θέση, ο Ο.Τ.Ε. δε δικαιούται να εισπράξει το τρέχον τέλος μεταφοράς.
3. Ο Ο.Τ.Ε. αναλαμβάνει να γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο, τοπικά, τις περιοχές, όπου διαθέτει οργανωμένο δίκτυο (διαθέτει δίκτυο και αριθμό).
4. Εάν ο Ο.Τ.Ε., με δική του υπαιτιότητα, δεν παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε οποιονδήποτε πελάτη/ συνδρομητή, για χρονικό διάστημα σαράντα οκτώ (48) συνεχών ωρών, από τη στιγμή που λάβει έγγραφη αναφορά της διακοπής, υποχρεούται να μειώνει το αντίστοιχο πάγιο τέλος, ανάλογα με τη χρονική περίοδο διακοπής.

Προσωρινή Διακοπή Σύνδεσης
Α. Από τον Ο.Τ.Ε.
Αν ο πελάτης/ συνδρομητής δεν καταβάλλει, εμπρόθεσμα, όλες τις οφειλές, που περιλαμβάνονται, μνημονεύονται ή συμβολίζονται, στο λογαριασμό τηλεπικοινωνιακών τελών της σύνδεσης, ο Ο.Τ.Ε. έχει δικαίωμα:

      α. Να διακόψει, χωρίς προειδοποίηση, προσωρινά, την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση καθώς και, κατόπιν προειδοποιήσεως, τις λοιπές τυχόν συνδέσεις του πελάτη/ συνδρομητή, που λειτουργούν οπουδήποτε στη χώρα, με την προϋπόθεση ότι η διακοπή αφορά σύνδεση της ίδιας υπηρεσίας (π.χ. τηλεφωνική σύνδεση για τηλεφωνική σύνδεση).
      β. Να αναστείλει τη διακοπή τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων, για χρονικό διάστημα και με προϋποθέσεις, που καθορίζονται από αυτόν.
      γ. Να καταγγείλει τη σύμβαση, ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση του συνδρομητή, η οποία γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν την καταγγελία. δ. Να διακόψει, προσωρινά, τις τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις, στις περιπτώσεις παράβασης των όρων της σχετικής σύμβασης, από τον πελάτη/ συνδρομητή.

Ειδικότερα, η σύνδεση διακόπτεται προσωρινά, όταν δεν εξοφληθεί, εμπρόθεσμα, ο τηλεπικοινωνιακός της λογαριασμός, εφόσον οι οφειλές ξεπερνούν τα 58,69 Ευρώ, σήμερα.

Β. Με αίτηση του πελάτη
Ο πελάτης/ συνδρομητής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης μπορεί να ζητήσει, εγγράφως, την προσωρινή διακοπή της σύνδεσής του, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης.

Ειδικά για τις τηλεφωνικές συνδέσεις, ο πελάτης/ συνδρομητής δικαιούται να ζητήσει:

      α. Προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, μέχρι 6 μήνες, - εφόσον έχει περάσει εξάμηνο από τυχόν χρήση της ιδίας υπηρεσίας, διατηρώντας τον τηλεφωνικό αριθμό και το δίκτυό του, με υποχρέωση καταβολής μόνο των μηνιαίων βασικών τελών.
      β. Διακοπή της σύνδεσής του, για χρονικό διάστημα άνω των 6 μηνών, χωρίς υποχρέωση καταβολής βασικών μηνιαίων τελών, διατηρώντας το δικαίωμά του επί της τηλεφωνικής σύμβασης.

Για την επανασύνδεση των προσωρινά κομμένων τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων απαιτείται καταβολή του προβλεπόμενου τέλους επανασύνδεσης.

Σε περίπτωση που η επανασύνδεση δεν πραγματοποιείται αυθημερόν, ο Ο.Τ.Ε. επιστρέφει στον Πελάτη άτοκα το τρέχον τέλος επανασύνδεσης.

Στις περιπτώσεις προσωρινής διακοπής τηλεφωνικής σύνδεσης Ψηφιακού Κέντρου, είτε από τον Ο.Τ.Ε., είτε, για μέχρι 6 μήνες, μετά από αίτηση του συνδρομητή, δε διακόπτεται η δυνατότητα εξερχόμενης επικοινωνίας με τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης και Ειδικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Ε.. Για τις παραπάνω κλήσεις, πλην εκείνων που καθορίζονται ως ατελείς, καταβάλλονται τέλη.

Καταγγελία της Σύμβασης
Α. Από τον πελάτη
Ο πελάτης/ συνδρομητής έχει δικαίωμα να καταγγείλει, εγγράφως, τη σύμβαση με τον Ο.Τ.Ε., οποτεδήποτε, εκτός αν άλλως ορίζεται στους όρους της. Η διακοπή πραγματοποιείται την ημερομηνία, που ορίζει ο συνδρομητής.

Το χρονικό διάστημα, μεταξύ της ημερομηνίας λήψεως της καταγγελίας από τον Ο.Τ.Ε. και εκείνης που ο πελάτης/ συνδρομητής επιθυμεί τη διακοπή της σύνδεσης, δεν μπορεί να είναι μικρότερο των (7) ημερών. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί, εφόσον υπάρχει σχετική ευχέρεια από τον Ο.Τ.Ε.

Β. Από τον Ο.Τ.Ε.
Ο Ο.Τ.Ε. έχει δικαίωμα, σε περίπτωση παραβάσεως από τον πελάτη/ συνδρομητή των όρων της σύμβασης, να καταγγείλει τη σύμβαση, σε χρόνο που καθορίζεται, ανάλογα με το είδος της σύνδεσης, (π.χ. η καταγγελία τηλεφωνικής σύνδεσης συνδρομητή που οφείλει, πραγματοποιείται έξι μήνες μετά την - για λόγους οφειλής - προσωρινή διακοπή της). Στην περίπτωση αυτή, προηγείται έγγραφη ειδοποίηση του πελάτη/ συνδρομητή, που γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες, πριν την ημερομηνία της καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασηςς, ο συνδρομητής υποχρεούται να καταβάλει τα τηλεπικοινωνιακά τέλη, μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας. Τα τέλη σύνδεσης, που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Με την καταγγελία της σύμβασης, λύεται η σχέση με το συνδρομητή.

Προστασία Ατομικών Ελευθεριών
1. Ο Ο.Τ.Ε. προστατεύει το απόρρητο της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης.
2. Ο Ο.Τ.Ε. δε γνωστοποιεί σε τρίτους οποιοδήποτε στοιχείο τηλεφωνικής ή τηλεπικοινωνιακής ανταπόκρισης Πελάτη του.
3. Ο Ο.Τ.Ε., μετά από αίτηση του Πελάτη ψηφιακής σύνδεσης, παρέχει στοιχεία των συνδέσεων, που τον παρενοχλούν.

Σχέσεις Ο.Τ.Ε. - Πελατών/ Συνδρομητών Διαιτητική ή Δικαστική Επίλυση Διαφορών
1. Ο Ο.Τ.Ε. φροντίζει:

 •    Να διασφαλίζει την εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών, κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων του.
 •     Να αναπτύσσει καλές σχέσεις συνεργασίας, με τα συλλογικά όργανα, που εκπροσωπούν τους χρήστες τηλεπικοινωνιακών μέσων.
 •     Να γνωστοποιεί, στους χρήστες του, κάθε τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχής των υπηρεσιών του.


2. Ο πελάτης/ συνδρομητής δύναται, για πληροφορίες ή για οποιαδήποτε διεκδίκησή του από τον Ο.Τ.Ε., να απευθύνεται στα κατά τόπους αρμόδια Γραφεία της Εταιρείας.
3. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών προσφέρει τις υπηρεσίες της, προς επίλυση διαφορών, που αφορούν την εθνική και κοινοτική τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία και αναφύονται μεταξύ του Ο.Τ.Ε. και των πελατών/ συνδρομητών του.
4. Οι σχέσεις μεταξύ Ο.Τ.Ε. και των πελατών/ συνδρομητών διέπονται από τις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται.
5. Οι αστικές διαφορές, που γεννώνται, κατά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και οι συναφείς προς αυτές απαιτήσεις για ηθική βλάβη ή υλική ζημία, εκδικάζονται ανεξαρτήτως ποσού, από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 • 131 Πληροφορίες καταλόγου εσωτερικού.
 • 161 Πληροφορίες καταλόγου εξωτερικού.
 • 121 Για βλάβες τηλεφώνου καλέστε το 121, προσθέτοντας τα τρία πρώτα ψηφία του τηλεφώνου σας για την Αθήνα (121ΧΧΧ), τα δύο πρώτα ψηφία για τη Θεσσαλονίκη (121ΧΧ), το πρώτο ψηφίο για την Πάτρα (121Χ) και για την υπόλοιπη Ελλάδα καλέστε μόνο 121. (Η υπηρεσία προσφέρεται χωρίς χρέωση)
 • 122 Βλάβες συσκευών telex. (χωρίς χρέωση)
 • 124 Βλάβες καρτοτηλεφώνων.
 • 129 Βλάβες συνδρομητικών τηλεφωνικών κέντρων. (χωρίς χρέωση)
 • 134 Κέντρα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης για γενικές πληροφορίες.
 • 135 Παράπονα.
 • 138 Νέες τηλεφωνικές συνδέσεις.
 • 139 Μεταφορές τηλεφωνικών συνδέσεων και υπηρεσίες ψηφιακών τηλεφώνων.
 • 1500 24ωρη εξυπηρέτηση Ειδικών Πελατών για περιπτώσεις άρσης βλαβών.


 

Image is not available
Image is not available

Όταν ταξιδεύουμε έχουμε δικαιώματα που έχουν θεσμοθετηθεί με νομοθεσία.

Image is not available
Image is not available

Οι καταστάσεις, που βιώσαμε, από τον Ιανουάριο του 2020, ήταν πρωτόγνωρες και κρίσιμες για την ανθρωπότητα.

Image is not available
Image is not available

Εάν αδυνατούμε να αποπληρώσουμε τις οφειλές μας, δε χρειάζεται να απελπιζόμαστε. Υπάρχει νομοθεσία, που μπορεί να μας στηρίξει!

Image is not available
Image is not available

Στις 11/12/2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, ως την κορυφαία πολιτική της Ευρώπης, για τη θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2019-2024.

Image is not available
Image is not available

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη βιώσιμη διατροφή: «Από το χωράφι στο πιάτο»

Image is not available
Image is not available

Στις 19/2/2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο πρωτοβουλιών, που περιγράφει το όραμα της Ευρώπης, για το ψηφιακό μέλλον.

Image is not available
Image is not available

Η BEUC - Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ενώσεων Καταναλωτών αποτελεί την «ομπρέλα» 44 ανεξάρτητων Ενώσεων Καταναλωτών από 32 χώρες.

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

Τελευταία νέα

 • Δύο χρόνια αδιαφορία των Αρχών για τις πολιτικές εντοπισμού των χρηστών της Google

  Πριν δύο χρόνια, στις 27 Νοεμβρίου 2018, επτά Ενώσεις Καταναλωτών – μέλη της BEUC – Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Καταναλωτών (Forbrukerrådet από Νορβηγία, Consumentenbond από Ολλανδία, ΕΚΠΟΙΖΩ από Ελλάδα, dTest από Τσεχία, Zveza Potrošnikov Slovenije από Σλοβενία, Federacja Konsumentów από Πολωνία και Sveriges Konsumenter από Σουηδία) κατέθεσαν καταγγελίες, κατά της Google,…

  26 Νοεμβρίου 2020

 • Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου πρέπει να θέσει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πάνω από τα επιχειρηματικά συμφέροντα

  Οι διαπραγματεύσεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου άρχισαν το 2019 και πάνω από 80 χώρες λαμβάνουν μέρος σε αυτές. Σκοπός των διαπραγματεύσεων είναι να διευκολύνουν καταναλωτές και επιχειρήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μερικές χώρες προσπαθούν να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων σε διεθνές επίπεδο, χωρίς κανένα…

  16 Νοεμβρίου 2020

 • Πώληση καυσόξυλων

  Καθώς ετοιμαζόμαστε, για το χειμώνα, καλό είναι να ξέρουμε τι ισχύει, για τη λιανική πώληση των καυσόξυλων, πριν κάνουμε οποιαδήποτε προμήθεια. Σύμφωνα με τα άρθρα 132 και 133 της Υπουργικής Απόφασης Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β/2014) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» και προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν φαινόμενα παραπλάνησης,…

  05 Νοεμβρίου 2020

 • Ο νέος πτωχευτικός νόμος ΔΕΝ προστατεύει τους καταναλωτές

  Η νομοθεσία για τη ρύθμιση χρεών υπερχρεωμένων νοικοκυριών, που άρχισε να ισχύει από το 2010 (3869/2010) και τροποποιήθηκε αρκετές φορές, αποτελούσε την τελευταία «καταφυγή» κάθε καταναλωτή, που αδυνατούσε να αποπληρώσει τα δάνειά του και τα χρέη του και κινδύνευε να χάσει το σπίτι του. Η νομοθεσία αυτή έδινε μια δεύτερη…

  29 Οκτωβρίου 2020

 • Πετρέλαιο θέρμανσης

  Το ΚΕ.Π.ΚΑ. δίνει τις βασικές και πάγιες συμβουλές, για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης: Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα, τα οποία δε γνωρίζουν τη διαδικασία, με την οποία πρέπει να γίνεται η παραλαβή. Καλό θα είναι, κατά τη διάρκεια της παραλαβής, να παραβρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε…

  22 Οκτωβρίου 2020