Θέματα Προστασίας του Καταναλωτή στις Νέες Μορφές Οικονομίας

te_119.jpgΗ κοινωνία της πληροφορίας παρέχει τη δυνατότητα να ωφελούνται οι πολίτες και οι Καταναλωτές αλλά επίσης φέρνει νέες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Τα εδώ και πολύ καιρό εδραιωμένα και κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως το δικαίωμα για νόμιμη αποζημίωση και το δικαίωμα για τη προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να απειληθούν από νέες τεχνολογίες επεξεργασίας δεδομένων και από τη δυναμική της ηλεκτρονικής αγοράς- ιδιαίτερα τις διασυνοριακές συναλλαγές. Η αυτοπεποίθηση των Καταναλωτών θα κλονιστεί, αν δεν είναι εγγυημένα τα δικαιώματά τους, όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο.

Για να ωφεληθούν από την κοινωνία της πληροφορίας οι καταναλωτές και οι πολίτες πρέπει να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων δεν πρέπει να αφεθεί στην "καλή θέληση" των εταιρειών που ασχολούνται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Το Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να δίνει μεγάλη προσοχή στις νόμιμες, οικονομικές, πολιτιστικές, ανθρώπινες και καταναλωτικές απόψεις για μια καλύτερη κοινωνία πληροφοριών.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση Καταναλωτών (BEUC) τα παρακάτω πρέπει να συμπεριληφθούν σε ένα σχέδιο δράσης που θα συζητήσει και θα υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Επειδή το διαδίκτυο χρησιμοποιείται από πολλούς (ιδιώτες και μη) πρέπει να διασφαλίζεται το ότι τα προσωπικά μας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται με κακό τρόπο.

Πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για την προστασία των παιδιών ενάντια στο επιθετικό μάρκετινγκ και να απαγορευθεί η συλλογή προσωπικών δεδομένων από ανήλικους χρήστες του διαδικτύου.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο για όλους, η οικονομική δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτό καθώς και η ταχύτητα της πρόσβασης να είναι εγγυημένες.

Η ασφάλεια των πληρωμών και τα συστήματα επαναχρέωσης πρέπει να αποτελούν ευθύνη της ηλεκτρονικής βιομηχανίας και όχι των Καταναλωτών.

Οι διαδικασίες των παραπόνων και οι μηχανισμοί για αποζημίωση σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να είναι κατανοητά και προσβάσιμα από τον μέσο Καταναλωτή. Η ηλεκτρονική βιομηχανία και πολλές εταιρείες που εμπλέκονται στην ηλεκτρονική αγορά προτείνουν οι Καταναλωτές να διευθετούν τις διαφορές τους με τον προμηθευτή στα δικαστήρια της χώρας όπου ο προμηθευτής είναι εγκατεστημένος, πράγμα που βρίσκει αντίθετες τις Καταναλωτικές Οργανώσεις.

Πρέπει να ενδυναμωθούν τα μέτρα για τη διασφάλιση του καλού τέλους των συναλλαγών με τις ηλεκτρονικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Καταναλωτικά Βήματα - Τεύχος Ιανουαρίου 2001