Επιλέγω ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες

ho_116.jpgΑπό τις 29 Ιουλίου 1994 εφαρμόζεται υποχρεωτικά, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νέα Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων που συμπληρώνει και προωθεί την ήδη υπάρχουσα νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή από ελαττωματικά προϊόντα.

Σύμφωνα με την νέα Οδηγία, οι κατασκευαστές και οι προμηθευτές, έχουν την αντικειμενική ευθύνη για τα προϊόντα πoυ μπoρούν να προκαλέσουν ατυχήματα, βλάβη της υγείας ή οικονομική ζημιά στον καταναλωτή, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν έχει σημειωθεί καμιά παράλειψη ή παρατυπία εκ μέρους τους.

Συνυπεύθυνοι βέβαια για τον καθορισμό υψηλών προδιαγραφών και τις διαδικασίες ελέγχου που εξασφαλίζουν ασφαλή προϊόντα και υπηρεσίες.

Σχετικά με την οδηγία ασφάλειας προιόντων 

Η Οδηγία γενικής Ασφάλειας Προϊόντων απαιτεί απο παραγωγού και προμηθευτές :
 • Να διαθέτουν στην αγορά μόνο ασφαλή προϊόντα.
 • Να παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για πιθανούς κινδύνους απο την χρήση των προϊόντων τους.


Προβλέπει επίσης :

 • Συστηματικότερους και αυστηρότερους ελέγχους, για τον εντοπισμό επικίνδυνων προϊόντων και
 • Πανευρωπαϊκά "συστήματα συναγερμού" -άμεσης ενημέρωσης των κρατικών μελών - για τις περιπτώσεις εντοπισμού επισφαλών προϊόντων.
 • Άμεση απόσυρση απο την αγορά των προϊόντων που δεν κρίθηκαν ασφαλή


τέλος

 • Δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να προσφεύγει στην δικαιοσύνη, για βλάβη της υγείας ή των οικονομικών του συμφερόντων απο μη ασφαλές προϊών ή υπηρεσία, όχι μόνο ατομικά αλλά και συλλογικά.


 

Επιλέγω ασφαλή προιόντα

Επιλέγω ασφαλή προϊόντα σημαίνει πως τα προϊόντα που αγοράζω δεν έχουν κάποιο χαρακτηριστικό ή ελάττωμα που θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα, να βλάψει την υγεία ή να προξενήσει οικονομική ζημιά σ' αυτόν που το χρησιμοποιεί.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τα τεχνολογικά προϊόντα - τις ηλεκτρικές αλλά και τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα μεταφορικά μέσα, τα παιδικά παιχνίδια ( για τα οποία υπάρχουν ειδικές αυστηρότερες διατάξεις) κλπ. - αλλά και για τα τρόφιμα.

Ασφαλή τρόφιμα είναι όσα :

 • Δεν περιέχουν επιβλαβή πρόσθετα και δεν είναι νοθευμένα με επικίνδυνες - απαγορευμένες ουσίες.
 • Δεν έχουν υποστεί επικίνδυνες αλλοιώσεις στη διάρκεια της επεξεργασίας, της συντήρησης και της διακίνηση τους.


 

 

Ασφαλείς υπηρεσίες !

Κάνοντας ένα τολμηρό βήμα μπροστά απο την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η χώρα μας επεκτείνει τις σχετικές με την ασφάλεια των προϊόντων διατάξεις και στον τομέα της παροχής υπηρεσιών !

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του νέου Νομοσχεδίου Προστασίας Καταναλωτή " Ο παρέχων υπηρεσίας ευθύνεται για κάθε ζημιά που προκάλεσε υπαίτιος κατά την παροχή υπηρεσιών... στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας". Με την ιδιαίτερη σημαντική αυτή νομοθετική ρύθμιση θα μπορεί ο καταναλωτής να προστατευθεί - και να αποζημιωθεί - για ατύχημα, βλάβη της υγείας του ή οικονομική ζημιά από :

 • Τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες οικοδομικών κατασκευών και εγκαταστάσεων (ελεκτρολογικών, υδραυλικών κλπ.) κατοικίας καθώς και των επισκευών τους.
 • Τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες συντήρησης και επισκευών οικιακού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων κλπ.
 • Τις υγειονομικές και ιατρικές υπηρεσίες.
 • Τους Οργανισμούς κάλυψης συλλογικών αναγκών όπως ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, Συγκοινωνίες κλπ.

 

 

Η προσφυγή στη δικαιοσύνη


Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη αποτελεί βασικό δικαίωμα του καταναλωτή που συνδέεται κυρίως με την ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών που προμηθεύεται και χρησιμοποιεί.

Πριν απο την δικαστική απαίτηση αποζημίωσης του καταναλωτή και τιμωρίας του υπευθύνου για την παραγωγή και την πώληση επικίνδυνου προϊόντος - υπηρεσίας, υπάρχει η πρόληψη που επιτυγχάνεται με :

 • Τις αυστηρές προδιαγραφές και τους συστηματικούς ελέγχους των αρμοδίων υπηρεσιών (εθνικών και ευρωπαϊκών)
 • Την ακριβή πληροφόρηση και ενημέρωση των καταναλωτών απο τους πιθανούς κινδύνους απο την χρήση των πιο επικίνδυνων κατηγοριών καταναλωτικών αγαθών.
 • Την επαγρύπνηση και την αυτοπροστασία του καταναλωτή, με την αξιοποίηση της σχετικής επισήμανσης των προϊόντων και την αυστηρή τήρηση των οδηγιών χρήσης.

Σε περίπτωση σοβαρής βλάβης της υγείας του ή οικονομικής ζημίας απο την χρήση προϊόντος ή υπηρεσίας, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη ατομικά ή συλλογικά - μέσω της Ένωσης καταναλωτών στην οποία έχει οργανωθεί - ζητώντας αποζημίωση ύψους μέχρι και 20 δισεκ.

 
Η ασφάλεια προιόντων και υπηρεσιών


Η ασφάλεια προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί το σημαντικότερο ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ.

Όμως οι νομοθετικές ρυθμίσεις και η δραστηριότητα των - ελληνικών και ευρωπαϊκών - υπηρεσιών προστασίας δεν έχουν καμιά αξία αν δεν αξιοποιούνται καθημερινά απο τον καταναλωτή.

Ο συνειδητός καταναλωτής :

 • ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ για τους σχετικού κινδύνους και τις αναγκαίες προδιαγραφές ασφάλειας.
 • ΑΠΑΙΤΕΙ προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου ασφαλείας.
 • ΕΠΑΓΡΥΠΝΕΙ και ΕΛΕΓΧΕΙ την τήρηση των σχετικών προδιαγραφών και της αναγκαίας επισήμανσης.
 • ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ κάθε σχετική παράβαση που θα εντοπίσει, προσκομίζοντας στις αρμόδιες αρχές - ή στην Ένωση Καταναλωτών κάθε επικίνδυνο προϊόν.
 • ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ με όλα τα νόμιμα μέσα, ατομικά και συλλογικά, την αποκατάσταση κάθε βλάβης που έχει υποστεί απο την χρήση προϊόντος - υπηρεσίας και την τιμωρία των υπευθύνων.

Γιατί...Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ !