Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων, για τις συνθήκες που επικροτούν, στην Ευρωπαϊκή Αγορά Καταναλωτικών Αγαθών, είναι μία αναφορά που εξετάζει τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς, από την οπτική γωνία του καταναλωτή. Οι εκθέσεις, ανά χώρα, που επισυνάπτονται στον Πίνακα Αποτελεσμάτων, παρέχουν λεπτομερή στατιστικά στοιχεία, σχετικά με την κατάσταση της αγοράς καταναλωτικών αγαθών, σε κάθε χώρα. Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων χρησιμοποιείται, από τις Εθνικές Αρχές και από Ενώσεις Καταναλωτών, για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων τους.

Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων 2015, εστίασε στην ενιαία ψηφιακή αγορά. Ο Πίνακας αυτός, λοιπόν, έδειξε ότι, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο παραμένει μία υπανάπτυκτη αγορά στην Ευρώπη: 61% των καταναλωτών αισθάνονται περισσότερη σιγουριά, όταν ψωνίζουν ηλεκτρονικά, στη χώρα τους, σε αντίθεση με μόλις 38% των καταναλωτών, που αισθάνεται σιγουριά, όταν αγοράζει, ηλεκτρονικά, από άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ. Επίσης, έδειξε ότι αυτή η έλλειψη εμπιστοσύνης, οι εδαφικοί περιορισμοί και οι διαφοροποιήσεις τιμών εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδια, στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να υποβάλει πρόταση, πριν το τέλος του έτους, για τη διευκόλυνση του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου, στα πλαίσια της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς. Θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκούς κανόνες, σχετικά με τις συμβάσεις και την προστασία των καταναλωτών, στις αγορές τους, μέσω διαδικτύου.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, Vera Jourova, δήλωσε: “Ο Πίνακας Αποτελεσμάτων του 2015 επιβεβαιώνει πως οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται, ακόμα, πλήρως, το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Μία από τις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker είναι η ολοκλήρωση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς και η απελευθέρωση των δυνατοτήτων της. Γι’ αυτό πρέπει να άρουμε τα εμπόδια, που απομένουν, στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Μέχρι το τέλος του έτους, η Επιτροπή θα προτείνει νέους κανόνες, που θα προσφέρουν, στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις, καλύτερη πρόσβαση, σε ψηφιακά αγαθά και υπηρεσίες, σε όλη την Ευρώπη”.

Τα κύρια συμπεράσματα του Πίνακα είναι τα εξής:
  • Οι καταναλωτές, που πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές αντιμετωπίζουν ακόμα, πολλά προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, αντιμετωπίζουν προβλήματα με την παράδοση των αγαθών και τη συμμόρφωσή τους, με τις λογικές προσδοκίες των καταναλωτών. Επιπλέον, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν γεωγραφικούς περιορισμούς και διαφοροποιήσεις τιμών, στις διασυνοριακές τους συναλλαγές, ανάλογα με τη χώρα κατοικίας τους. Αυτά τα ζητήματα ευθύνονται, για την πλειοψηφία των παραπόνων, που δέχονται τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή, σχετικά με το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο.
  • Είναι αναγκαία η αύξηση γνώσης, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Η γνώση των καταναλωτών και των λιανοπωλητών, για ορισμένα βασικά δικαιώματα των καταναλωτών, που προστατεύονται, από τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει περιορισμένη. Μόλις 9% των καταναλωτών μπορούσαν να απαντήσουν, σωστά, σχετικά με τα δικαιώματά τους, με το χαμηλότερο επίπεδο γνώσεων να εντοπίζεται, στις νεαρές ηλικίες.
  • Περαιτέρω ανάπτυξη των μηχανισμών Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών υπόσχεται αποτελεσματικότερη προστασία καταναλωτών. Το ¼ του συνόλου των καταναλωτών δεν καταγγέλλει τα προβλήματα, που αντιμετωπίζει. Οι περισσότεροι καταναλωτές, που δεν αντέδρασαν, σε περίπτωση προβλήματος, αποθαρρύνθηκαν, από τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν (π.χ. ελάχιστες πιθανότητες επιτυχίας, έλλειψη πληροφόρησης, διάρκεια της διαδικασίας). Η ικανοποίηση, από τη διαχείριση των παραπόνων, είναι υψηλότερη ανάμεσα σε εκείνους τους καταναλωτές, που παραπονέθηκαν σε όργανα ή μηχανισμούς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών, παρόλο που τόσο η γνώση ότι υπάρχουν αυτά τα όργανα, όσο και η χρήση τους παραμένουν χαμηλές. Από τις αρχές του 2016, θα λειτουργεί μία πανευρωπαϊκή πλατφόρμα επίλυσης διασυνοριακών διαφορών.
  • Η εμπιστοσύνη, στην ασφάλεια των προϊόντων, έχει σταθεροποιηθεί, τα τελευταία χρόνια, με τους λιανοπωλητές να έχουν πιο θετική άποψη, από τους καταναλωτές (69% των καταναλωτών και 75% των λιανοπωλητών συμφώνησαν πως τα περισσότερα μη βρώσιμα προϊόντα, στην αγορά, είναι ασφαλή).
  • Η συνολική αξία του ηλεκτρονικού εμπορίου εκτιμάται στο 2% του Ευρωπαϊκού Ακαθάριστου Προϊόντος. Παρότι και οι καταναλωτές και οι λιανοπωλητές θα κερδίσουν, από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, μόλις το 12% των επιχειρήσεων πωλούν τα αγαθά τους, διασυνοριακά, στην ΕΕ, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. 37% των επιχειρήσεων πωλούν αγαθά, ηλεκτρονικά, μόνο στη χώρα τους και το 59% των επιχειρήσεων δεν ασχολείται καθόλου με το ηλεκτρονικό εμπόριο.